Stanovy

Stanovy Unie úklidu České republiky

N /2016
NZ /2016

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem se sídlem v Kutné Hoře, na místě samém v Praze 10, Jesenické ulici čp. 1412/24, dne druhého února roku dvoutisícího šestnáctého (2. 2. 2016), na žádost svolavatelky ustavující schůze spolku MUDr. Alice Žertové, narozené dne 13. 10. 1970, bydlištěm a trvalým pobytem Praha 10, Záběhlice, Mečíková 2852/8, PSČ 106 00, o————————–

osvědčení obsahu rozhodnutí orgánu právnické osoby podle § 80a notářského řádu

Jednání ustavující schůze spolku, který zakladatelé založí, shodnou-li se na obsahu stanov, a který vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku, ponese název Unie úklidu České republiky z.s., se konalo dne 2. 2. 2016, v kanceláři v domě čp. 1412/24, Jesenické ulici, v Praze 10.————————–

Článek první: Osvědčuji, že ustavující schůze tvořícího se spolku k bodu třetímu programu schvaluje toto usnesení :————————–

1. zakladatelé tímto zakládají dnešního dne spolek s názvem Unie úklidu České republiky z.s., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Jesenická čp. 1412/24, PSČ 106 00.————————–

2. zakladatelé schvalují stanovy spolku v tomto znění :————————–

Stanovy Unie úklidu České republiky z.s.

I.

Unie úklidu České republiky ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ust. § 3045 NOZ ve spojení s ust. § 214 a násl.————————–

II.
Název

Název zapsaného spolku je Unie úklidu České republiky z.s., (dále jen „Spolek“).————————–

III.
Sídlo

Adresa sídla je : Jesenická 1412/24, 106 00 Praha 10.————————–

IV.
Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.————————–

V.
Cíle, poslání a principy Spolku

Cílem činností Spolku je uspokojovat a chránit oprávněné zájmy svých členů v oblasti úklidu a čištění,

a zájmy s těmito oblastmi spojené.————————–

VI.
Hlavní činnost Spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.—

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.————————–

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti :————————–

a) organizuje vzdělávání svých členů, zajišťuje poradenskou činnost, pořádá přednášky, semináře a školení, odborné exkurze, zájezdy a výstavy,————————–

b) zabezpečuje propagaci a šíření informací, vydává propagační materiály, tiskoviny a publikace pro potřeby svých členů a veřejnosti,————————–

c) spolupracuje se státními orgány, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností v oblasti úklidu a čištění,————————–

d) shromažďuje a zpracovává informace od svých členů v oblasti úklidu a čištění,————————–

e) usiluje o ochranu životního prostředí,————————–

f) účastní se výzkumné činnosti v oblasti “úklidu a čištění” a přenáší výsledky výzkumu do praxe.—————-

VII.
Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.————————–

VIII.
Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné.————————–

2. Členem Spolku se může stát právnická i fyzická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.————————–

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.————————–

4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě, mimo čestného členství.————————–

5. Členství ve Spolku je řádné. Řádným členem Spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která souhlasí se stanovami, jednacím řádem a programem Spolku a podá písemnou žádost o přijetí.——————-

Řádným členem Spolku se může stát právnická osoba, která sdružuje převážně osoby zabývající se úklidem a čištěním.————————–

Výjimku povoluje valná hromada Spolku.————————–
Řádní členové platí členské příspěvky a mají hlasovací právo.————————–

6. Členství ve Spolku vznikne na základě rozhodnutí předsednictva Spolku o přijetí člena.—

7. Členství ve Spolku zaniká :————————–
a) vystoupením,————————–
b) dohodou o ukončení členství,————————–
c) vyloučením,————————–
d) zánikem člena – právnické osoby,————————–
e) úmrtím člena – fyzické osoby,————————–
f) zánikem Spolku.————————–

Vystoupením zaniká členství na základě písemného oznámení člena o vystoupení, a to vždy k 31. 12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno Spolku.————————–
Dohodou o ukončení členství zaniká členství vždy ke dni, v němž byla písemná dohoda mezi členem a Spolkem uzavřena.————————–
Vyloučením zaniká členství, je-li člen vyloučen pro závažné porušení povinnosti vyplývající z členství, a v přiměřené lhůtě ani po výzvě Spolku člen nezjednal nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení rozhoduje na návrh statutárního orgánu valná hromada Spolku. Členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady.——-

Zánik členství dává statutární orgán na vědomí nejbližší valné hromadě Spolku.————————–
Zaplacené členské příspěvky se nevrací.————————–

8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.————————–

IX.
Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo :————————–

– podílet se na činnosti Spolku,————————–
– být pravidelně informován o dění ve Spolku,————————–
– podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,————————–
– obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,————————–
– volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku.————————–

2. Každý člen Spolku má povinnost :————————–

– platit členské příspěvky,————————–
– chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,————————–
– dodržovat stanovy Spolku,————————–
– aktivně se podílet na činnosti Spolku,————————–
– pravidelně se informovat o dění ve Spolku.————————–

X.
Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku za řádné členství určí valná hromada.————————–

XI.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje :-

Fyzické osoby

Jméno a příjmení

Bydliště
Tel.č./email

Právnické osoby

Název

Sídlo

Tel.č./email

Osoba jednající jménem člena ve Spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30ti dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30ti dnů od zániku členství.————————–

XII.
Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří :————————–

– valná hromada,————————–
– výkonný výbor,————————–
– kontrolní komise.————————–

2. Funkční období volených orgánů je tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou.————————–

XIII.
Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena shromážděním delegátů členů Spolku určených jednacím řádem Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.————————–

2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.————————–

3. Valná hromada se svolává prostřednictvím e-mailových adres uvedených v seznamu členů spolku.————-

XIV.
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku.————————–

2. Výkonný výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy výboru. Tvoří ho předseda, místopředseda (kteří jsou voleni valnou hromadou) a člen, jímž je tajemník Spolku (který je jmenován předsednictvem).————-

3. Za výkonný výbor je oprávněn jednat a podepisovat předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.————————–

XV.
Předsednictvo

1. Předsednictvo Spolku je tvořeno zástupci členů Spolku. Počet a složení zástupců stanoví jednací řád Spolku.————————–

2. Předsednictvo zajišťuje kontakt Spolku s jeho členy v období mezi jednáními valné hromady, je poradním orgánem statutárního orgánu, kterému dává podněty a doporučuje řešení.————————–

XVI.
Kontrolní komise

Kontrolní komise Spolku je kontrolní a revizní orgán Spolku. Má 5 členů a je volena valnou hromadou Spolku.–

XVII.
Organizační jednotky

Organizačními jednotkami Spolku jsou odborné svazy. Odborné svazy nemají právní osobnost. Odborné svazy umožňují členům Spolku a členům členských organizací Spolku specializovanou spolupráci v různých oborech úklidu a čištění na úrovni České republiky.————————–

Činnost odborných svazů Spolku se řídí vlastními stanovami a jednacím řádem. Odborné svazy mohou mít svůj vlastní název a mohou samostatně hospodařit se svými finančními prostředky.————————–

Vrcholným orgánem odborného svazu je valná hromada.————————–

XVIII.
Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoli však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle č. VII. těchto stanov.————————–

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.————————–

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.————————–

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.————————–

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.————————–

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou Spolku. Za hospodaření s prostředky Spolku odpovídá statutární orgán valné hromadě.————————–

XIX.
Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.————————–

2. Likvidační zůstatek bude rozdělen členům Spolku v poměru podle výše jimi vložených členských příspěvků za dobu posledních deseti let jejich členství ve Spolku.————————–

Článek druhý: Osvědčuji, že ustavující schůze spolku Unie úklidu České republiky z.s., k bodu čtvrtému programu jednání, přijala svým usnesením toto rozhodnutí :————————–

Strana sedmá

1) volí předsedou výkonného výboru spolku :————————–

MUDr. Alici Žertovou, narozenou dne 13. 10. 1970, bydlištěm a trvalým pobytem Praha 10, Záběhlice, Mečíková čp. 2852/8, PSČ 106 00,————————–

2) volí místopředsedou výkonného výboru spolku :————————–

Radovana Anděla, narozeného dne 27. 2. 1968, bydlištěm a trvalým pobytem Stěžery, Zámecká čp. 345, PSČ 503 21.————————–

Článek třetí:  Osvědčuji, že ustavující schůze spolku Unie úklidu České republiky z.s., k bodu pátému programu jednání, přijala svým usnesením toto rozhodnutí :————————–

Ustavující schůze tvořícího se spolku Unie úklidu České republiky z.s., určuje ve smyslu § 226, odst. 2, občanského zákona, aby návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku) podala MUDr. Alice Žertová.————————–

Článek čtvrtý: Ustavující schůzi zahájila, svolavatelka MUDr. Alice Žertová. Uvedla, že shromáždění bylo svoláno jako ustavující schůze spolku s názvem Unie úklidu České republiky z.s., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Jesenická čp. 1412/24, PSČ 106 00. Konstatovala, že při zahájení byli přítomni 3 zakladatelé, kteří disponují celkem 3 (slovy: třemi) hlasy.————————–

Po celou dobu konání ustavující schůze spolku jsem byl přítomen. Existence spolku se neověřuje, neboť tento spolek se založí usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku podle § 222, odst. 1, občanského zákoníku, a vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku) ve smyslu § 226, odst. 1, občanského zákoníku.————————–

Z prohlášení předsedajícího ustavující schůze spolku a z listiny přítomných, jsem zjistil, že při zahájení ustavující schůze spolku byli přítomni osobně 3 zakladatelé spolku, kteří disponují celkem 3 (slovy: třemi) hlasy, kteří podali řádnou přihlášku do spolku ve smyslu ustanovení § 223 občanského zákoníku. Z ustanovení § 214, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsem ověřil, že alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.————————–

Z ustanovení § 224, odstavec 4, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsem ověřil, že do působnosti ustavující schůze spolku náleží založení spolku a schválení jeho stanov.————————–

Z ustanovení § 224, odstavec 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsem ověřil, že ustavující schůze spolku volí členy těch orgánů, které podle určení zákona a stanov má spolek mít. V daném případě ustavující schůze volí předsedu, místopředsedu výkonného výboru spolku.————————–

Z ustanovení § 226, odstavec 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsem zjistil, že do působnosti ustavující schůze spolku náleží určení osoby, která podá návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku.———-

Z ustanovení § 224, odstavec 3, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsem ověřil, že ustavující schůze spolku přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. Podle ustanovení § 224, odst. 4, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku však, kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil.————————–

Hlasující osoby projevily svoji vůli aklamací, sčitatel hlasů hlasy sečetl, sdělil výsledky hlasování předsedající ustavující schůze spolku, která s nimi seznámila přítomné zakladatele spolku.————————–

Ustavující schůze spolku v době přijímání rozhodnutí uvedených v článku prvním tohoto notářského zápisu byla schopna usnášení, neboť v době před hlasováním o založení spolku a schválení jeho stanov proběhla kontrola usnášeníschopnosti a bylo zjištěno, že jsou přítomni 3 zakladatelé, kteří disponují celkem 3 (slovy: třemi) hlasy.————————–

Ustavující schůze spolku v době přijímání rozhodnutí uvedených v článku druhém tohoto notářského zápisu byla schopna usnášení, neboť v době před hlasováním o volbě předsedy, místopředsedy výkonného výboru spolku, proběhla kontrola usnášeníschopnosti a bylo zjištěno, že jsou přítomni 3 zakladatelé, kteří disponují celkem 3 (slovy: třemi) hlasy.————————–

Ustavující schůze spolku v době přijímání rozhodnutí uvedených v článku třetím tohoto notářského zápisu byla schopna usnášení, neboť v době před hlasováním o přijetí rozhodnutí o určení osoby, která má podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku, proběhla kontrola usnášeníschopnosti a bylo zjištěno, že jsou přítomni 3 zakladatelé, kteří disponují celkem 3 (slovy: třemi) hlasy.————————–

Z prohlášení předsedající ustavující schůze spolku, o hlasování k bodu třetímu pozvánky – založení spolku a schválení stanov spolku vyplývá, že pro založení spolku a schválení jeho stanov hlasovaly 3 (slovy : tři) hlasy, to je 100 % (slovy : jednosto procent) přítomných hlasů, proti nehlasoval nikdo, hlasování se nikdo nezdržel.–

Předsedající ustavující schůze konstatovala, že usnesení o založení spolku a jeho stanovy byly schváleny.——

Z prohlášení předsedající ustavující schůze o hlasování k bodu čtvrtému pozvánky – volbám vyplývá, že pro volbu :————————–

1) předsedy výkonného výboru spolku MUDr. Alici Žertovou, narozenou dne 13. 10. 1970, bydlištěm a trvalým pobytem Praha 10, Záběhlice, Mečíková čp. 2852/8, PSČ 106 00, hlasovaly 3 (slovy : tři) hlasy, to je 100 % (slovy : jednosto procent) hlasů zakladatelů, proti nehlasoval nikdo, hlasování se nikdo nezdržel.—————-

2) místopředsedy výkonného výboru spolku Radovana Anděla, narozeného dne 27. 2. 1968, bydlištěm a trvalým pobytem Stěžery, Zámecká čp. 345, PSČ 503 21, hlasovaly 3 (slovy : tři) hlasy, to je 100 % (slovy : jednosto procent) hlasů zakladatelů, proti nehlasoval nikdo, hlasování se nikdo nezdržel.————————–

Předsedající ustavující schůze konstatovala, že všichni navržení kandidáti byli schváleni————————–

Proti výkonu hlasovacího práva a průběhu hlasování k bodu druhému, třetímu, čtvrtému a pátému programu ustavující schůze spolku nebyly vzneseny žádné protesty.————————–

MUDr. Alice Žertová byla do funkce předsedající ustavující schůze zvolena spolu se zapisovatelem Radovanem Andělem a sčitatelem hlasů Vladimírem Grebennikovem, v rámci bodu druhého programu ustavující schůze spolku.————————–

Po celou dobu přednesení návrhu na usnesení, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování o založení spolku, schválení jeho stanov a volbě předsedy, místopředsedy výkonného výboru spolku, hlasováním o přijetí rozhodnutí o určení osoby, která má podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku, byla předsedající ustavující schůze spolku MUDr. Alice Žertová, Praha 10, Záběhlice, Mečíková čp. 2852/8, PSČ 106 00, OP číslo 110133782, která prohlašuje, že ustavující schůze spolku byla řádně svolána v souladu s právními předpisy, a že ustavující schůze spolku byla způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na ustavující schůzi spolku byli přítomni 3 zakladatelé, kteří disponují celkem 3 (slovy : třemi) hlasy.————————–

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí k bodu třetímu, čtvrtému a pátému programu ustavující schůze spolku byla ustavující schůzí přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem.————————–

Článek pátý: Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu : podle § 70a, odst. 1, o notářích a jejich činnosti, uvádím, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, zvláštní právní předpis, případně, že bylo splnění formalit notáři doloženo.————————–

Článek šestý: O shora uvedených rozhodnutích ustavující schůze spolku byl sepsán tento notářský zápis, předsedající ustavující schůze spolku, MUDr. Alicí Žertovou, přečten a jí schválen.————————–

MUDr. Alice Žertová, v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář, v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář v Kutné Hoře
L. S.

—————————————————————————————————————————————

Zápis

z průběhu zasedání předsednictva spolku Unie úklidu České republiky z.s., se sídlem
Praha 10, Záběhlice, Jesenická čp. 1412/24, PSČ 106 00.

Počátek jednání v 13. 00 hodin.

Jednání se zúčastnili všichni členové spolku, a to:

Vladimír Grebennikov, narozený dne 10. 8. 1961, trvalým pobytem Praha 5, Zbraslav, K nové škole čp. 1297, PSČ 156 00, a bydlištěm Mníšek pod Brdy, V Edenu čp. 1451, PSČ 252 10,

Radovan Anděl, narozený dne 27. 2. 1968, bydlištěm a trvalým pobytem Stěžery, Zámecká čp. 345, PSČ 503 21,

MUDr. Alice Žertová, narozená dne 13. 10. 1970, bytem Praha 10, Záběhlice, Mečíková čp. 2852/8, PSČ 106 00.

MUDr. Alice Žertová seznámila přítomné s tím, že na programu prvního zasedání předsednictva je volba člena výkonného výboru spolku Unie úklidu České republiky z.s.,

MUDr. Alice Žertová navrhla, aby členem výkonného výboru byl zvolen Vladimír Grebennikov, narozený dne 10. 8. 1961, trvalým pobytem Praha 5, Zbraslav, K nové škole čp. 1297, PSČ 156 00, a bydlištěm Mníšek pod Brdy, V Edenu čp. 1451, PSČ 252 10. V následujícím hlasování pro zvolení Vladimíra Grebennikova, hlasovali všichni členové spolku a to MUDr. Alice Žertová, Radovan Anděl a Vladimír Grebennikov.

Po zvolení člena výkonného výboru MUDr. Alice Žertová zasedání předsednictva ukončila v 13,15 hod.

V Praze dne 2. 2. 2016

MUDr. Alice Žertová

Radovan Anděl

Vladimír Grebennikov